Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór na stanowisko: starszy specjalista

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko starszego specjalisty
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21
im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

W wyniku zakończenia procedury naboru do zatrudnienia wybrano
p. Wiolettę Kędzierską
zam. w Pyskowicach

Uzasadnienie wyboru:

Pani Wioletta Kędzierska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Spełnia wymagania
i warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji obowiązków
na wyżej wymienionym stanowisku.


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisko: starszy specjalista – umowa o pracę od 1.07.2024 r do 21.08. 2024 z możliwością przedłużenia.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z podejmowaniem i obsługą zatrudnienia (umowy
 • o pracę, aneksy, przydziały czynności, informacja o warunkach zatrudnienia, świadectwa pracy itp.)
 • wydawanie zaświadczeń na prośbę pracownika,
 • kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe,
 • prowadzenie rejestru obecności pracowników i rozliczanie czasu pracy,
 • przygotowywanie danych pracowników do list płac,
 • wydawanie i aktualizacja legitymacji nauczycielskich oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów zakupu (faktury, rachunki) za badania lekarskie pracowników,
 • współdziałanie w pracach związanych z przygotowaniem danych do projektów finansowych w zakresie zatrudnienia pracowników (stawki zasadnicze, zmiany wysługi, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.)
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • aktualizacja danych dot. pracowników w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) oraz programie kadrowo – płacowym,
 • prowadzenie rejestracji pism zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 • odbiór korespondencji przychodzącej, rejestrowanie i znakowanie pism wychodzących,
 • obsługa poczty elektronicznej, w tym Systemu Obiegu Dokumentów (SOD)
 • odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych,
 • zastępowanie sekretarza szkoły,
 • aktualizacja Regulaminu Pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników
 • sporządzanie i ewidencja delegacji pracowniczych
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • biegłość w obsłudze komputera - przede wszystkim w zakresie MS Office
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych
 • umiejętność interpretowania przepisów
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań
 • znajomość prawa oświatowego, przepisów ustawy- Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
 • mile widziane wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

umiejętność planowania oraz organizowania pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, solidność

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach (II piętro)
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 • obsługa urządzeń biurowych.
 • obsługa klienta (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 • praca z dużą ilością dokumentacji.
 • praca pod presją czasu.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 • list motywacyjny zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 28.06.2024 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza przy  ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A lub elektronicznie (w formie skanów) na adres: sp21@sp21.gliwice.pl.
O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 0%

Dodatkowe informacje:

 1. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru, dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 2. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.